63 Bình / phích giữ nhiệt:
    Xem thêm 43 Bình / phích giữ nhiệt