29 Bình / phích giữ nhiệt:
Xem thêm 9 Bình / phích giữ nhiệt