78 Pin, Sạc dự phòng:
    Xem thêm 56 Pin, Sạc dự phòng