136 Pin, Sạc dự phòng:
    Xem thêm 116 Pin, Sạc dự phòng