Quạt bàn, Quạt lửng giá rẻ

19 Quạt bàn, Quạt lửng: